Package #A

1x Zombie Survival + 1x Engineerium

990 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Zombie Survival: 15 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Engineerium: 15 นาที

Package #B

Singularity

990 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Singularity: 30 นาที

Package #C

2x Zombie Survival

990 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Zombie Survival: 15 นาที
Zombie Survival: 15 นาที

Package #D

2x Sol Raiders

990 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Sol-Raiders: 15 นาที
Sol-Raiders: 15
นาที

Package #E

Our Break Origins

990 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ OutbreakOrigins: 30 นาที

Package #F

Engineerium

490 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Engineerium: 15 นาที

Package #G

Zombie Survival

490 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Zombie Survival: 15 นาที

Package #H

Sol Raiders

490 บาท

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Sol-Raiders: 15 นาที