เอกสารแสดงการยินยอมในการเข้าใช้บริการ

กรุณาอ่านเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

เมื่อลงนามในเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ในการพิจารณาการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัท Bounce Thailand Plc. Ltd (ทำการซื้อขายในนามของ Zero Latency) ได้จัดหาให้นั้น พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน และบุคคลอื่น หรือ การกระทำอื่นๆในนามของบริษัท (โดยรวม Zero Latency) ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ดังที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ (เอกสารฉบับนี้ คือ เอกสารยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ):

CAPACITY AND AUTHORITY 

ข้าพเจ้า บุคคลที่ระบุรายชื่อตามรายการด้านล่าง ขอยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เซ็นเอกสารแสดงการยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉบับนี้ในนามของข้าพเจ้า และ/หรือ ในนามของผู้เล่นมีอายุน้อยกว่า 13 ปีบริบูรณ์ แต่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

ในความสัมพันธ์ของรายการต่างๆด้านล่าง (ถ้ามี) ข้าพเจ้าได้รับอำนาจอันชอบธรรม หรือได้รับอำนาจอันชอบธรรมจากผู้ปกครองตามกฎหมายให้สามารถยอมรับเงื่อนไขในเอกสารยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการเรียบร้อยในนามของผู้เข้าใช้บริการ

ข้อชี้แจงสำหรับความเสี่ยง

Zero Latency เป็นผู้จัดจำหน่ายในธุรกิจบริการเกมส์เสมือนจริง (Virtual reality) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เพียงการเล่นเกมส์, การเล่นในบรรยากาศเสมือนจริง, การฝึกซ้อมการเคลื่อนไหว,การใช้ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีเพื่อการติดตาม,การใช้อุปกรณ์ไร้สาย,การใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองด้วยระบบสัมผัส การใช้เทคโนโลยีแสดงภาพเสมือนจริง, การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สร้างภาพเสมือน,พื้นที่นันทนาการและพื้นที่การสำหรับการรอ,อุปกรณ์สำหรับการเช่าและการบำรุงรักษา,การใช้งานอุปกรณ์ภายในพื้นที่ และ/หรือ อุปกรณ์ใดๆก็ตามภายในอาคาร Zero Latency Venue (กล่าวโดยรวมคือ Zero Latency Facilities) การใช้งาน การเช่า หรือการรักษาอุปกรณ์ใดๆ หรือการใช้งานใดๆของ Zero Latency Facilities และกิจกรรมอื่นๆ ( รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การเรียนฝึกซ้อม การแนะนำหรือหลักสูตร) (เรียกรวมๆในนาม Zero Latency Activities) ภายในอาคาร Zero Latency Venue

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงกิจกรรมภายใน Zero Latency มีความเสี่ยงและความอันตราย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อการสูญเสียการรักษามาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นของ Zero Latency Activities และการใช้งาน Zero Latency Facilities. ผู้ที่เข้าร่วม Zero Latency Activities ใช้หรือไม่ใช้ Zero Latency Facilities , Zero Latency Equipment และหรือ Zero Latency Venue ล้วนเกิดความเสี่ยงกับผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ความเสี่ยงเหล่านั้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การบาดและฟกช้ำ กระดูกหัก การบาดเจ็บบนใบหน้า แขน ขา ศอก หลัง ศีรษะ และลำคอ การบาดเจ็บจากผู้เข้าร่วมคนอื่น และการบาดเจ็บในบริเวณกระดุกสันหลัง ความพิการถาวร หรือเสียชีวิต

ข้าพเจ้ายอมรับที่จะเข้าร่วมใน Zero Latency Activities และ/หรือ ใช้งาน Zero Latency Facilities และ Zero Latency Venue ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา

การสละสิทธิ์

ในขอบเขตสูงสูดตามที่ได้อนุญาตตามกฎหมาย ข้าพเจ้าขอให้การสละสิทธิ์ในข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้อง Zero Latency เพื่อให้ Zero Latency หลุดพ้นจากความรับผิดในกรณี:

ความรับผิดใดๆ จากการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นหรือจากผู้เข้าร่วมคนอื่นในกิจกรรมใดๆที่เป็นสาเหตุ ทีเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ตาม รวมถึงเหตุและขอบเขตของเหตุที่เกิดขึ้นจากทาง Zero Latency และ

ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความสูญหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง ความประมาทเลินเล่อ ไม่ได้รับการแนะนำ และ/หรือ ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือกิจกรรมอื่นๆ

ค่าสินไหมทดแทน

ในขอบเขตสูงสุดที่ทางกฎหมายอนุญาต ข้าพเจ้ายอมรับที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อป้องกันและระงับ Zero Latency ต่อการเรียกร้องการดำเนินคดี ความเสียหาย และความรับผิดชอบ ( ไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่) ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรตามกฎหมาย) ดังต่อไปนี้:

ผลที่เกิดขึ้นใดๆจากความประมาทละเลยและการประพฤติหรือพฤติกรรมอื่นๆ หรือเจตนาของข้าพเจ้า ในขณะที่เข้าร่วม Zero Latency โดยการใช้งาน Zero Latency Facilities และ/หรือ อยู่ในสถานที่ Zero Latency Venue และ/หรือ ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากหรือเป็นผลมาจาก (บุคคลที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้ารวมถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายดูแล)

ข้อตกลงและความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าจะใช้ Zero Latency Facilities อย่างรับผิดชอบและเคารพต่อความปลอดภัยของตัวเองและความปลอดภัยของผู้อื่น ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดต่อผู้อื่นจากการบาดเจ็บของตน หากการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบโดยเจตนาหรือประมาท ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจ่ายเงินค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ Zero Latency Facilities อันเป็นผลมาจากความรับผิดชอบโดยเจตนาหรือประมาท

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชำระค่าใช้จ่ายให้ทาง Zero Latency เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปกป้องสวัสดิการของข้าพเจ้าในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลรวมถึงการจัดการการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการขนส่งโดยรถพยาบาล

ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เยาว์ (ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้ดูแลตามกฎหมาย ผู้ดูแลทรัพย์สินหรืออื่น ๆ ) ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันตามเอกสารยินยอมเพื่อการเข้าใช้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้เยาว์และดูแลเขา/เธออยู่ตลอดเวลา

DECLARATION OF GOOD HEALTH

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าและผู้เยาว์ที่ระบุไว้ ณ วันที่ลงยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการและในแต่ละครั้งที่เข้าใช้บริการที่ Zero Latency Venue มีสุขภาพที่ดีและสภาพร่างกายและปราศจากเงื่อนไขทางการแพทย์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือไม่ให้ผู้ใดได้รับการเข้าร่วมใช้บริการอย่างปลอดภัย ในกิจกรรมใด ๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนั้นไม่อนุญาตให้มีสตรีตั้งครรภ์และผู้ใช้บริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้ว หรือการสวมใส่เฝือก ใช้บริการใน Zero Latency Facilities ข้าพเจ้าควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยใดๆ

PROPERTY AND BELONGINGS

ข้าพเจ้าจะดำเนินการดูแลสิ่งของของข้าพเจ้าเอง ขณะที่ใช้บริการอยู่ใน Zero Latency Venue และยกเว้น Zero Latency จากความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของข้าพเจ้า (เหตุใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น) ในระหว่างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับทาง Zero Latency

การอนุญาตให้ใช้ภาพและข้อมูลส่วนบุคคล: 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า Zero Latency อาจมีการใช้งานโทรทัศน์วงจรปิดหรือกล้องวงจรปิดใน Zero Latency Venue และข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อความปลอดภัยหรือการส่งเสริมการขายของข้าพเจ้าและ / หรือผู้เยาว์ที่ระบุไว้ ภาพและวิดีโอดังกล่าวจะถือเป็นสมบัติของ Zero Latency และฉันยินยอมให้เผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ / หรือใช้ในรูปแบบใด ๆ หรือสื่อใด ๆ ของภาพและวิดีโอดังกล่าวโดยไม่มีการชำระเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่า Zero Latency อาจจะรวบรวมรูปภาพ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว (ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดแล้ว) ดังนั้น ข้าพเจ้ายอมรับที่จะให้ Zero Latency รวบรวม หรือเปิดเผยของมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้

GENERAL 

เอกสารแสดงการยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป ตั้งแต่วันที่ที่ได้ทำการลงนาม ทั้งของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในการปกครองของข้าพเจ้าตามที่ได้กล่าวไป เพื่อเข้าใช้บริการ Zero Latency Venue และสัญญาฉบับนี้ยังครอบคลุมไปถึงผู้สืบทอดมรดก ตัวแทน หรือทรัพย์มรดกของผู้ลงนามและผู้เยาว์

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎการเล่น รวมถึงกฎทั่วไป,การบอกกล่าวหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอของ Zero Latency และรับทราบว่า Zero Latency ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึง Zero Latency Activities ใด ๆ และ / หรือ Zero Latency Facilities ใด ๆ โดยไม่ต้องคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขาย กฎการเล่น รวมถึงกฎทั่วไป,การบอกกล่าวหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอของ Zero Latency สำหรับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือประมาท เพื่อความปลอดภัย หรือถ้า Zero Latency พิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็น

เงื่อนไขและข้อตกลงในการยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและจะต้องบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับเงื่อนไขในการขาย เงื่อนไขการสละสิทธิ์นี้จะมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ จะไม่มีผลในขอบเขตของความผิดกฎหมายความไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นใดในฉบับนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และจะถือว่าเป็นการแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อให้ผลใกล้เคียงกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

เอกสารยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการจะถูกบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและศาลของไทยมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการตัดสินคดีความที่อยู่ในเอกสารแสดงการยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉบับนี้ และมีสิทธิ์ตัดสินข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากเอกสารฉบับนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครองของข้าพเจ้า (หรือบุคคลที่ได้รับการปกครองโดยชอบธรรมจาก) พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้จัดการมรดก ได้ทำการอ่านยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉบับนี้ ความเข้าใจ และการลงนามในเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ 

ฉันเข้าใจว่าข้าพเจ้าและผู้เยาว์ที่ระบุไว้ได้ให้สิทธิ์โดยการเซ็นชื่อและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดสำหรับตนเองและในนามของผู้เยาว์ที่ระบุไว้ (รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดและเอกสารประจำตัวของข้าพเจ้าในระหว่างการตรวจสอบใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ โดย Zero Latency ในบริเวณ Zero Latency Venue) 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวด้านบนถูกต้องและเป็นความจริง